پنجشنبه ۰۷ مرداد ۱۴۰۰

x بستـــن

الهیات سلبی و ایجابی در مدرسه فکری اصفهان

چکیده:

ﻣﺴﺌﻠﻪ‌ی ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺪرسه‌ی ﻓﮑﺮی اﺻﻔﻬﺎن و ﺟﺮﯾﺎن ﻫﺎی اﺻﻠﯽ آن، در ﻣﻌﻨﺎﺷﻨﺎﺳﯽ ﺻﻔﺎت اﻟﻬﯽ، ﭼﻪ ﻧﻮع اﻻﻫﯿﺎﺗﯽ را ﺑﯿﺎن ﮐﺮده اﻧﺪ. در ﻣﺪرﺳﮥ اﺻﻔﻬﺎن ﺑﺎ ﺳﻪ ﺟﺮﯾﺎن اﺻﻠﯽ ﻓﮑﺮی ﻣﻮاﺟﻪ ﻫﺴﺘﯿﻢ: ﺟﺮﯾﺎن ﻓﻠﺴﻔﯽ ﺑﻪ رﻫﺒﺮی ﻣﻼﺻﺪرا، ﮐﻪ در ﺑﺤﺚ ﻣﻌﻨﺎﺷﻨﺎﺳﯽ ﺻﻔﺎت اﻟﻬﯽ، از اﻻﻫﯿﺎت اﯾﺠﺎﺑﯽ دﻓﺎع ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؛ ﺟﺮﯾﺎن ﻓﮑﺮی ﺑﻪ رﻫﺒﺮی ﻣﻼرﺟﺒﻌﻠﯽ ﺗﺒﺮﯾﺰی و ﻗﺎﺿﯽ ﺳﻌﯿﺪ ﻗﻤﯽ (ﮐﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ اﺗﺨﺎذ ﺑﺮﺧﯽ دﯾﺪﮔﺎه ﻫﺎی ﮐﻼﻣﯽ، ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺟﺮﯾﺎن ﮐﻼﻣﯽ ﻧﺎم ﮔﯿﺮد) ﺿﻤﻦ ﭘﺬﯾﺮش ﻧﻈﺮﯾﮥ ﻧﻔﯽ ﺻﻔﺎت، از اﻻﻫﯿﺎت ﺳﻠﺒﯽ در ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﻌﻨﺎﺷﻨﺎﺳﯽ ﺻﻔﺎت اﻟﻬﯽ دﻓﺎع ﻣﯽ‌ﮐﻨﺪ؛ ﺟﺮﯾﺎن ﮐﻼﻣﯽ ﺣﺪﯾﺜﯽ اﺻﻔﻬﺎن ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻋﻼﻣﻪ ﻣﺠﻠﺴﯽ که ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﺮﺧﻼف ﻣﻼرﺟﺒﻌﻠﯽ و ﻗﺎﺿﯽ ﺳﻌﯿﺪ، اﺻﻞ ﺻﻔﺖ را ﺑﺮای ذات ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل اﺛﺒﺎت ﻣﯽ ﮐﻨﺪ، اﻣﺎ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻘﻞ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮی ﺻﻔﺎت ذاﺗﯽ ﺧﺪای ﺳﺒﺤﺎن، در ﺗﺒﯿﯿﻦ ﺻﻔﺎت ﺑﺎری ﺗﻌﺎﻟﯽ از اﻻﻫﯿﺎت ﺳﻠﺒﯽ ﺑﻬﺮه ﻣﯽ ﮔﯿﺮد. 

مرورگر شما اجرای فایل PDF را پشتیبانی نمی کند.

دسته بندی ها:
مقالات مشترک
،
تاریخ کلام