شنبه ۲۷ شهریور ۱۴۰۰

x بستـــن

آزادی و اختیار از دیدگاه کانت

چکیده:

آزادی اراده و اختیار، پیش فرض بسیاری از مکاتب اخلاقی از جمله مکتب اخلاقی کانت است. کانت آزادی اراده را از دیدگاه نظری و عملی مورد بحث قرار می‌دهـد و معتقد است مطابق مبانی فلسفه سنتی، آزادی اراده مسئله‌ای جدلی‌الطرفین است که می‌توان بر وجود و نفی آن برهان فلسفی اقامه کرد. بنابراین، در فلسـفه رایـج آزادی اراده به تناقض می‌انجامد. کانت بر اساس مبانی فلسفی خویش، راهی برای رفع این تناقض نشان می‌دهد اما اثبات آزادی اراده را از راه عقل نظـری نـاممکن می‌داند. وی در مباحث عقل عملی به اثبات اختیار می‌پردازد. بـه اعتقـاد او غایـت اخلاق، اراده خوب است و اراده خوب، فرع بـر وجـود آزادی اراده اسـت. بنـابراین آزادی اراده پیش فرض وجود اخلاق است و چـون اخـلاق امـری بـدیهی و مـورد پذیرش است پس آزادی نیز باید پذیرفته شود.

مرورگر شما اجرای فایل PDF را پشتیبانی نمی کند.

دسته بندی ها:
مقالات
،
فلسفه غرب

مطالب مرتبط