سه شنبه ۰۲ مرداد ۱۴۰۳

x بستـــن

اگر استجابت دعا قطعی نیست، آیا بهتر نیست مردم را به پیشگیری از بیماری و مراجعه به پزشکان سوق دهیم؟