شنبه ۲۷ شهریور ۱۴۰۰

x بستـــن

اگر همه چیز به قضا و قدر الهی است، چرا خدا ما را با سیل و زلزله و بیماری اذیت می‌کند؟