پنجشنبه ۰۷ مرداد ۱۴۰۰

x بستـــن

جلسه 9عناوین طرح شده در جلسه:

  1. رابطه‌ی سعادت و شقاوت با عدل الهی؛
  2. دیدگاه مکاتب مختلف نسبت به سعادت انسان؛
  3. نقد رویکرد سایر مکاتب به مسئله‌ی سعادت انسانی؛
  4. بررسی سعادت و شقاوت از دیدگاه آیات و روایات؛
  5. بررسی روایت السعید سعید فی بطن امه... و پاسخ به شبهات مرتبط با آن.