یکشنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۹

x بستـــن

جلسه 5عناوین طرح شده در جلسه:
  1. میزان سازگاری جبر با عدل الهی؛
  2. بررسی آیات و روایات مربوط به بحث قضا و قدر؛
  3. معناشناسی قضا و قدر و بررسی انواع آن؛
  4. چیستی قدر تشریعی؛
  5. مفهوم شناسی قدر تکوینی.