یکشنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۹

x بستـــن

جلسه 6عناوین طرح شده در جلسه:
  1. مفهوم‌شناسی قضا و قدر حتمی و تفاوت آن با قضا و قدر غیرحتمی؛
  2. چیستی بداء و آیات قرآنی مرتبط با آن؛
  3. تفاوت علم الهی نسبت به غیب یا علم انبیا؛
  4. دلایل عقلی بداء و حکمت آن؛
  5. دیدگاه اهل سنت پیرامون بداء.