یکشنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۹

x بستـــن

جلسه 1عناوین طرح شده در جلسه:
  1. جایگاه عدل و توحید و قانون اساسی؛
  2. دیدگاه سیدمرتضی پیرامون عدل؛
  3. بررسی نقلی یا عقلی بودن مبحث عدل؛
  4. بررسی موضوع عدل در آیات قرآن کریم؛
  5. معناشناسی، مفهوم شناسی و مروری در نظریات مطرح در باب عدل.