چهارشنبه ۰۶ مرداد ۱۴۰۰

x بستـــن

جلسه 2عناوین طرح شده در جلسه:
  1. معناشناسی عادل شمردگی خداوند؛
  2. جایگاه حسن و قبح در بحث عدل؛
  3. دیدگاه اشاعره پیرامون افعال الهی؛
  4. دلیل موافقین نظریه‌ی حسن و قبح دیدگاه امامیه و متعزله؛
  5. مروری بر آیات و روایات مرتبط با بحث حسن و قبح.